13 september, 2013

Miks ma otsustasin kandideerida Ülenurme valla volikogusse

Minu otsus kandideerida Ülenurme vallavolikogusse ei ole tingitud asjaolust, et praegu oleks asjad Ülenurme vallas väga halvasti. Vastupidi, Ülenurme vald on üks jõukamaid omavalitsusi. Mitte ainult Lõuna-Eestis, vaid ka Eestis tervikuna. Küsimus minu jaoks on, kas Ülenurme vald tahab vaikselt manduda rahulolus iseendaga, või on valmis ka suuremateks arenguteks. Arenguteks ja võimalusteks, mida seni Ülenurmet stabiilsena juhtinud volikogu, ei ole osanud või ei ole julgenud märgata, sest ei soovita raputada ja muuta harjumuspäraseid protsesse. Täpsemalt kajastan enda soove järgmisel veebilehel: Ülenurme vallavolikogu üksikkandidaat Mihkel Mikkelsaar.

Ülenurme valla arengule aitaks kaasa alljärgnevate probleemkohtadega tegelemine. See oleks minu südameasi, kui osutun valituks Ülenurme vallavolikogusse.
  1. Maksutulude suurendamine
  2. Lapsetoetuse suurendamine
  3. Jalgrattateede võrgustik külade vahel
  4. Puhke- ja virgestusalad nii Ülenurme valla, kui ka Tartu elanikele
  5. Kõrgema lisandväärtusega töökohtade toomine valda ning ettevõtluse soodustamine
  6. Rohkem suhtlust vallaelanikega
  7. Sõbralik ühistransport vallasiseselt

 

Maksutulude suurendamine

 

Ülenurme valla maksutulude suurendamine on võtmeküsimuseks, tagamaks ülejäänud eesmärkide täitmist. Kohaliku omavalitsuse maksude kehtestamist ma ei poolda. Küll aga on Ülenurme senine vallavolikogu jätnud suuresti kasutamata võimalused suurendamaks valda sissekirjutatud inimeste arvu. Asjaolu, mis tagaks ka nende tulumaksu laekumise Ülenurme valda.
Inimeste, kes on enamasti jõukamad, töötavad linnas ja on hiljaaegu asunud elama Ülenurme uusasumitesse. Inimeste, kes kasutavad kohalikke puhtaid talveteid, kuid kelle tulumaks laekub näiteks Tartu või Tallinna eelarvesse, lappimaks nende omavalitsuste teede ja eelarveauke.

Vald on jätnud kasutamata igasugused võimalused teha kampaaniaid astumaks Ülenurme valla elanikuks (puuduvad üleskutsed valla lehes, kodulehel, kasvõi otsepostitus uusasumitesse). Näiteks Tartu ja ka Luunja vald teevad aktiivset kampaaniat, meelitamaks inimesi enda alla. Miks Ülenurme vald ei võiks suurendada oma sissetulekuid, kaasates selleks nende inimeste maksuraha, kes elavad Ülenurme vallas, kuid omavad muud sissekirjutust?

Ülenurme vallas elas 2011 rahvaloenduse ajal: 5453 üle 20 aastast inimest. Samal ajal sissekirjutust omavaid inimesi oli selles vanusegrupis 4524 (Allikas: Läbipaistev Eesti Omavalitsus). Kõik see on saamata jäänud maksutulu, mis läheb Ülenurmest mööda. Koos lastega erines valda sissekirjutatud elanike arv üle 1700 inimese.

Lapsetoetuse suurendamine vallas

 

Ülenurme vald pakub küll vastsündinud laste vanematele lapsetoetust, kuid see toetus ei ole konkurentsis ei Tartu, ega ka näiteks Luunja valla toetustega. Seetõttu väldivad noored pered enda sissekirjutamist Ülenurme valda, et saada osa näiteks Tartu linna pakutavatest suurematest lapsetoetustest. Asjaolu, et me pole nii rikkad, et maksta kõrgeid toetusi ei päde, Luunja vald on Ülenurmest vaesem. Raha lapsetoetuste suurendamiseks oleks võimalik saada nendesamade, uute sissekirjutuste arvelt. Lapsed kasvavad suureks, kuid laekuvad maksutulud jäävad veel pikaks ajaks Ülenurme elu parandama.

Jalgrattateede võrgustik külade vahel

 

Ülenurme ei ole nii suur vald, et Ülenurme külasid ühendav jalgrattateedevõrgustik oleks ebareaalne. Paljud ühendused on olemas (eelkõige Tartuga), kuid palju on selles osas veel teha. Arvestades Ülenurme vallas elavate inimeste hulka, kes töötavad väljaspool koduküla, oleks mõistlik rajada seda toetav infrastruktuur. See vähendaks niigi koormatud autoteedel liiklust ja oleks kasulik ka tervisele. Infrastruktuur, mis võimaldaks õpilastel liikuda kooli, töötajatel ametikohale, puhkajatel loodusesse. Taristu, mis oleks ohutum kui praegune ning mis looks ka eeldused suuremaks küladevaheliseks läbikäimiseks.

Puhke ja virgestusalad nii Ülenurme valla, kui ka Tartu elanikele

 

Ülenurme vald peaks tugevamalt panustama virgestus ja piknikualade loomisesse enda territooriumil. Vaadates Tartu ümber ringi, näeme rohkesti puhke-, telkimis- ning lõkkeplatse meeldivaks piknikupidamiseks perega. Ülenurme vald on suuresti jätnud kasutamata võimalused luua, ja välja reklaamida Ülenurme valla kenasid kohti - Porijõgi, Uhti ja Lepiku ümbrus. Kohad mis oleks nii silmale ilusad, kui pakuks ka huvitegevust. Ülenurme valla külastamine mõjuks kindlasti hästi siinsetele, vähemaks jäänud, poodidele.

Kõrgema lisandväärtusega töökohtade toomine valda ning ettevõtluse soodustamine

 

Ülenurme vald ei saa jääda puhkama lootuses, et küll Tartu ettevõtted, kes otsivad odavamat ja laiemat tootmis- ja laopinda liiguvad rohkem äärevaldadesse. Jäädes lootma ainult sellisele liikumisele on majanduse kasv vallas märksa aeglasem, kui panustades kõrgema lisandväärtusega töökohtadesse. Kuidas vald saaks siin kaasa aidata? Loodavad ja olemasolevad tehnopargid peavad olema varustatud ligipääsetavate teedega (sealhulgas jalgrattateed) ning ühistranspordiga, olgu see siis vallasisene või maakondlik. Esmajärjekorras tuleb tagada hommikune, talvine teehoole, et inimesed jõuaksid tööle.

Ülenurme valda läbi kiire internetiühenduse baasvõrgu trassi ESTWIN osa ELA015, Ülenurme omavalitsus peab asuma läbirääkimistesse erinevate telekomiettevõtetega ja kogukondadega, et laiendada seda võrku ka olemasolevatesse asumitesse, lõpptarbijani. Kiire internetiühendus on oluline nii tavatarbijale, kui ka tänapäeva moodsale, kõrge lisandväärtusega ettevõttele.

Rohkem suhtlust vallaelanikega

 

Üks, millest vallakodanikuna puudust tunnen on infovähesus vallas toimuva kohta. Valla kodulehekülg on sisuliste muutusteta alates aastast 2007, info uuendamine käib juhuslikult. Puuduvad kaasaegsed teavitused sotsiaalmeediakanalitesse (Facebook nagu on Luunja ja Kambja vallal).

Praktiliselt ainuke võimalus vallas toimuvatest sündmustest aimu saada on kord kuus ilmuva valla leht. Mul on samas heameel ja tunnustus, et Ülenurme valla juhid ei ole muutnud valla lehte nö. oma hääletoruks. Samas on vallajuhid jätnud kasutamata võimaluse rääkida vallaelanikega, lihtsas ning arusaadavas keeles - kuhu suundub oma arengus Ülenurme vald? Kuidas me areneme, ja milleks? Millised on vallajuhtide seisukohad, arvestades riigi survet omavalitsuste liitmise ja tõmbekeskuste suunas. Ülevaatlik protokoll vallavolikogu istungist ei ole arusaadav ning üheselt selge selgitus valla arengusuundadest ja otsuste põhjustest. Kaasaegne Ülenurme valla kodanik vajab, et temaga suheldakse, ja suhtlus ei ole kunagi ühepoolne.

Sõbralik ühistransport vallasiseselt

 

Üheks murekohaks, mida vallavolikogu saab aidata lahendada on vallasisene ühistransport. Hetkel on vald seisukohal, et liikumine sihtpunkti on iga inimese isiklik mure ja traagika. Väidan, et see ei tohiks olla nii. See on valla huvi, et õpilased, kes õpiksid Ülenurme vallas, saaksid käia Ülenurme koolis. Paljud elanikud valivad õppimiseks pigem Tartu linnas asuva kooli, sest transport linna on kiirem ja soodsam, kui liikumine valla keskusesse. Ülenurme vallas peaks olema igapäevane, tööinimesele ja koolilapsele sobiv, vallasisene transpordivõimalus jõudmaks tööle mõnda teise Ülenurme valla asumisse või kooli. Ülenurme vald ei tohi eeldada, et igal inimesel peab olema auto, või et tema ainukeseks soovitud marsruudiks on Tartu-Külitse või Tartu-Tõrvandi-Ülenurme-Lennujaam-Reola-Uhti.

Ülaltoodud on minu põhiteesid, mida ma loodan muuta paremaks, olles Ülenurme vallavolikogus. Kui sa nõustud nendega, soovid vaielda või täpsustada, siis võta julgesti ühendust ning anna oma hääl minule.
Miks ma ei kandideeri ühegi valimisliidu või erakonna koosseisus - otsustasin nendel valimistel anda oma hääle inimesele, keda usaldan ning kelle nimi ei oleks määritud ühegi olnud skandaaliga. Ka ei meeldi mulle olukord, kus erakonnas olnud või olevad inimesed soovivad oma nägu puhtaks pesta kandideerides mitte erakonnana vaid valimisliiduna, lootes, et inimeste mälu on lühike.

Nagu öeldud varasemalt, siis täpsemalt saate lugeda ja küsida minu valimise veebilehel: Ülenurme vallavolikogu üksikkandidaat Mihkel Mikkelsaar.

Kommentaare ei ole: